Con Cat Diễn Nghĩa: Trương Phi đọc Tam Quốc Hài trên báo Làng Cười

20/03/2019 15:16 GMT+7

Hồi trước nói đạo quân Trương Giác kéo đến U Châu, quan thái thú U Châu là Lưu Yên nghe tin bèn treo bảng chiêu mộ nghĩa binh, dân đi xem như đi hội.
Trong số những người xem có một vị anh hùng tánh tình khoan hòa, ít nói, tăng lương không cười, tăng việc không cằn nhằn, thích kết giao những anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, dòng dõi vua Hiếu Cảnh Hoàng Đế nhà Hán đang trên đường đi Cam Túc xem Vạn Lý Trường Thành, ngang qua thì thấy bản chiêu quân của Lưu Yên bèn tò mò xem thử, đọc xong thở dài một tiếng. Bỗng nghe đằng sau có tiếng người nói lớn:
- Thở vắn than dài làm cái chóa gì, đại trượng phu phải vì quốc gia mà ra sức chứ, đứng đấy mà xoắn.
Vị anh hùng quay lại định cáu, nhưng thấy người vừa nói mình cao lớn chín thước, mặt đỏ như thoa gạch non nên tưởng gặp Đầu Gấu Thôn, định bỏ đi thì người ấy nói:
- Từ từ, làm gì vội. Tôi họ Quan tên Vũ, tự là Vân Trường. Thích kết giao những anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Vùng tôi ở có một tên thổ hào mấy năm liền đêm đêm xả nước thải ra sông, tôi nổi giận giết chết nó rồi bỏ đi.
Huyền Đức hú vía, nắm tay dắt vào trong quán rượu đàm đạo, nhân tiện cưa đôi tiền rượu:
- Tôi họ Lưu tên Bị, yêu màu trắng, ghét quan tham...
- Tên bác quen quen, hình như chưa gặp lần nào.
Lưu Bị gật đầu như gõ mõ, Vân Trường vẫn bắn tựa liên thanh. Đang đối ẩm thì có một hảo hán bước vào thét:
- Đem rượu thịt ra, ta uống say một bữa để ngày mai đầu quân giết giặc.
Lúc chủ quán đem đồ ra, người đó nói:
- Ghi sổ nhá!
Chủ quán cáu:
- Xin bố, biết bố là ai mà cho chịu?
- Yên tâm, ta đọc Tam Quốc Hài trên báo Làng Cười nên biết rồi. Sau này ta làm quan thanh liêm, nhưng không đến nỗi không có tiền trả nợ cũ đâu mà lo.
Liếc nhìn thấy kỳ nhân mình cao tám thước, mặt dữ như cọp, mắt tròn xoe, hàm én râu hùm, tiếng nói gầm lên như công nông đầu bò lên dốc, Huyền Đức vội đứng dậy mời góp mồi nhậu chung và hỏi thăm danh tánh. Người ấy đáp:
- Tôi họ Trương tên Phi, tự là Dực Đức, ông cha mấy đời ở nơi Trác Quận, thích kết giao những anh hùng hào kiệt trong thiên hạ.
Trương Phi tỏ bày làm muốn làm việc lớn, cốt nhất phải hiệp sức đồng tâm, chúng ta nên tế cáo trời đất, kết làm anh em.
Chợt Vân Trường khều khều Trương Phi ra hiệu im lặng để nghe bàn bên nói chuyện. Muốn biết câu chuyện bàn bên là gì, xin mời xem hồi sau tỏ tường.

Jap Tiên Sinh